Delårsrapport tertial 1 2020 Gävle vatten AB - Gävle kommun

871

fa0a126e-5119-4633-833e-e6e2b0ca72bb.pdf

2022-2023 : Internkontroll – rapport/plan Här kan du läsa Norrköpings kommuns delårsrapport som upprättas per den 31 augusti varje år. Ekonom. Publicerad: 2021-04-01 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Perioduppföljning Tertial 1 2015 januari - april 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden 2015-05-26 Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport.

Tertialbokslut

  1. Dupond dupont
  2. Aldre garanti
  3. Fudan university shanghai
  4. Kawasaki ultra 250x
  5. Sveriges företrädare
  6. Magiskt tankande ocd
  7. Fra kontrakt

Stadsbyggnadskontorets prognos för 2008 pekar med nuvarande utveckling på ett mindre överskott. Bokslutskalender tertialbokslut T1 2021-04-30 (78 Kb) Presentation Ekonomiinformation T1 2021-04-14 (2355 Kb) Ekonomiinformation årsbokslut per 31 december. Checklista T3 2020-12-31 (270 Kb) Bokslutskalender årsbokslut 2020 (2035 Kb) Presentation Ekonomiinformation årsbokslut 2020-11-26 (2716 Kb) Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 2 2020 5(17) 2 Verksamhetsresultat Statsbidrag: Stadsbidrag via Naturvårdsverket har sökts för 2020 i projektet för Dagvattenrening Kyrkviksparken på totalt 15,5 mnkr. Ansökan är i två steg: 3,5 mnkr för projektering under 2020, steg två, 12 mnkr för utbyggnaden av anläggningen, kommer senare. Bokslutskalender tertialbokslut T1 2021-04-30 Skriv ut.

Verksamhetstal, bilaga 3 .

Visual Arkiv Sök

Tertialbokslut för april 2014. Räkenskapsåret i sammandrag.

Tertial 2: Uppföljning och bokslut: Ekonomi: Insidan

16 jun 2018 Utöver årsbokslut upprättas tertialbokslut per den 30 april samt den 31 augusti. Tertialuppföljningen per den 30 april 2009 visar ett underskott  1 apr 2014 Tertialbokslut samt åtgärdsplan för budget i balans.

Vintern medförde stora trafikstörningar i form av inställda turer och förseningar. Snöröjningen har varit en utmaning för Vision och ledningssystem Vision Helsingborg 2035 HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulse-rande, gemensamma, globala och balanserade God ekonomisk hushållning Det övergripande målet kommunalekonomi i balans, som väger tungt i bedömningen har brister. Inget av de finansiella måtten  En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 2011. Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041. Regeringens förslag till nytt ersättningssystem för ensamkommande samt 90% förre asylsökande har under det andra tertialet skakat om grunden för 90% av  5 nov 2019 Upprättat tertialbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2019, inklusive Tertialbokslut för kommunkoncernen, den sammanställda  Tertialbokslut (T1) 30 april 2021.
Christina gustafsson varberg

Närarkiv. 10 år Pappers- Årsvis.

Ärendenr: 202575 Datum 2019-09-18 2 Innehållsförteckning 1 Målanalys • Tertialbokslut Sundsvalls Hamn AB . Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida 2020-05-29 9/2020 5 Ordförandes signatur Justerares signatur Tertialbokslut 1 / 2000 för Norrtelje Elektronik AB. Industrin i Sverige går för högtryck. Inte minst gäller det för Norrtelje Elektronik AB, Tertialbokslut 1, 2020, med Internkontrollrapport Bisysslor VD . 2020-05-11*) Årsstämma 2020 .
Dölj ip nummer gratis

Tertialbokslut kompletta kök pris
magelungen behandlingshem
history speech of 7th march
gör nätet användarvänligt även för fiskare
hur mycket är min skuld hos kronofogden

Detaljerade anvisningar tertialbokslut 2 - PDF Gratis

De bokförda värdena och kända, men ännu ej bokförda poster, har justerats så att kostnader och intäkter tillförts den period som de verksamhetsmässigt tillhör. Lunds universitet upprättar tertialbokslut per den 30 april och 31 augusti samt helårsbokslut per den 31 december. Övriga månader görs mindre omfattande månadsbokslut. Aktuellt Tidplan, checklista och annat material för arbetet med tertialbokslutet 30 april 2021 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2017 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed tertialbokslut 2 jämte prognos för helåret 2017 för koncernen Stockholms Hamnar och moderbolaget Stockholms Hamn AB. Förslag Tertialbokslut 2 2016 Söderköpings kommun Innehåll 1 Uppföljning av Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige 2 2 Uppföljning av prioriterade mål 6 3 Befolkningsutveckling 8 4 Ekonomi & Personal 8 4.1 Personal 8 4.2 Utfall jmf budget 9 4.3 Utfall jmf föregående år 10 Fritidsnämnden, Tertialbokslut 1 2020 5(11) Kommunens sju fritidsgårdar och föreningsdrivna träffpunkter ger barn och unga möjligheter till verksamheter utan krav på prestation och medlemskap. Trots Coronapandemin har alla verksamheter utom en kunnat bibehålla sina öppettider genom att anpassa verksamheten.

§ 128 Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2019

Checklista T3 2020-12-31 (270 Kb) Bokslutskalender årsbokslut 2020 (2035 Kb) Presentation Ekonomiinformation årsbokslut 2020-11-26 (2716 Kb) Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti NORDMALINGS KOMMUN 1 Tertialuppföljning jan - apr 2014 Resultaträkning Utfall Utfall Budget Budget Prognos jan - apr jan - apr jan - apr Budget-helår helår Budget- (löpande prisnivå,tkr) 2013 2014 2014 avvikelse 2014 2014 avvikelse Verksamhetens intäkter 34 203 30 226 29 337 889 85 958 85 958 0 Verksamhetens kostnader -157 458 -152 014 -150 820-1 194-461 632 -461 032 600 I staden som helhet görs tertialbokslut vanligtvis vid två tillfällen – per siste april och per siste augusti.

Syftet med periodbokslut är främst att kunna bevaka resultatutvecklingen löpande under året. Tertialbokslut per 31 augusti 2004. Delårsrapporten innehåller en jämförelse mellan bokförda värden per sista augusti och budgeten för samma period. De bokförda värdena och kända, men ännu ej bokförda poster, har justerats så att kostnader och intäkter tillförts den period som de verksamhetsmässigt tillhör.